Podnikateľský subjekt –

obchodné meno:                                            PaedDr. Renata Bartal Gajdosik – FLORENCY

s miestom podnikania                                   930 12 Ohrady, Hortobáďska ulica 429/50

IČO:                                                                      47 939 311

označenie registra, ktorý vedie podnikateľa:

Okresný úrad Dunajská Streda, odbor živnostenského podnikania, číslo živnostenského registra: 210-31995

vydáva tieto všeobecné obchodné podmienky pre svoj maloobchod fungujúci ako eshop:

I.

Všeobecné ustanovenia

 1. Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán, vyplývajúce z kúpnej zmluvy, uzatvorenej medzi predávajúcim, ktorým je podnikateľský subjekt  PaedDr. Renata Bartal Gajdosik – FLORENCY (ďalej len „predávajúci“) a kupujúcim (ďalej len „kupujúci“), ktorých predmetom je kúpa a predaj tovaru na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho www.florency.sk.  
 2. Predávajúci v právnych vzťahoch, v ktorých sa majú tieto všeobecné obchodné podmienky uplatňovať, vystupuje vždy v rámci predmetu svojho podnikania.
 3. Tieto obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou všetkých kúpnych zmlúv uzatvorených medzi predávajúcim a kupujúcim pri kúpe a predaji tovaru na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho. Ustanovenia individuálne dojednaných kúpnych zmlúv majú prednosť pred ustanoveniami týchto všeobecných obchodných podmienok. Zmluvy na dodávky spotrebného tovaru, ktorý sa má zhotoviť alebo vyrobiť, sa tiež považujú za kúpne zmluvy (č. 1/ ods. 4/ smernice č. 1999/44/ES o určitých aspektoch predaja spotrebného tovaru a záruk na spotrebný tovar).
 4. Kupujúcim sa rozumie akákoľvek fyzická osoba, ktorá v rámci spotrebiteľských kúpnych zmlúv kupuje od predávajúceho ním predávaný tovar. V prípade kupujúceho ide o spotrebiteľa, na ktorého sa vzťahuje osobitná ochrana poskytnutá okrem iných zákonov aj zákonom č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 5. Osobný styk predávajúceho a kupujúceho  je možný na adrese: PaedDr. Renata Bartal Gajdosik – FLORENCY na adrese prevádzkarne  Hlavná 21, 929 01 Dunajská Streda. Poštová adresa predávajúceho pre príjem korešpondencie a pre podávanie sťažností je: PaedDr. Renata Bartal Gajdosik – FLORENCY  s miestom podnikania  930 12 Ohrady, Hortobáďska ulica 429/50.
 6. Nič v týchto všeobecných obchodných podmienkach nie je možné vykladať v neprospech spotrebiteľa a tak, že by to znamenalo obmedzenie práv spotrebiteľa, priznaných všeobecne záväznými právnymi predpismi, vrát. práva spotrebiteľa obrátiť sa na Slovenskú obchodnú inšpekciu.

II.

Vymedzenie tovaru

 1. Tovarom sa rozumejú živé (rezané a črepníkové) kvety, umelé kvety, ďalej (gratulačné, svadobné alebo smútočné) kytice, kvetinové boxy, rôzne dekoračné predmety, rôzne drobné darčekové predmety, nábytkové prvky, bytové doplnky, smútočné vence a darčekové poukazy. V prípade predaja živých (rezaných alebo črepníkových) kvetov, ďalej (gratulačných, svadobných alebo smútočných) kytíc, ďalej kvetinových boxov a ďalej smútočných vencov je vysoká pravdepodobnosť drobných a nepodstatných odchýlok medzi vyobrazením tovaru na internetovej stránke eshopu predávajúceho a jeho skutočným zhotovením, nakoľko nie je možné vyhotoviť presne rovnako vyzerajúci tovar ako podľa vyobrazenia. Uvedené ale nemá vplyv na počet kusov  a kvalitu použitých surovín. Odchýlky medzi vyobrazeným tovarom na internetovej stránke eshopu predávajúceho a dodaným tovarom nepredstavujú vadu plnenia predávajúceho a sú len prirodzeným dôsledkom aj tej skutočnosti, že väčšinou ide o prírodný materiál.
 2. Na účely týchto všeobecných obchodných podmienok tovar môže mať povahu:
 3. tovaru sériovo vyrábaného alebo
 4. tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek kupujúceho alebo tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného (konkrétneho) kupujúceho.
 5. Sériovo vyrábaný tovar  sa na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho predáva tak, ako je na nej prezentovaný, tj. najmä bez dodatočných úprav požadovaných kupujúcim. Takýto tovar kupujúci kupuje tak, ako to vidí na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho. Na takýto tovar sa v plnom rozsahu vzťahujú tieto všeobecné obchodné podmienky, vrát. práva kupujúceho ako spotrebiteľa odstúpiť od kúpnej zmluvy uzatvorenej pomocou príslušných funkcií internetovej stránky. Za sériovo vyrábaný tovar na účely týchto všeobecných obchodných podmienok je možné považovať najmä živé (rezané alebo črepníkové) kvety, ďalej umelé kvety, rôzne dekoračné predmety, rôzne drobné darčekové predmety, nábytkové prvky, bytové doplnky, vopred vyrobené smútočné vence a darčekové poukazy s vyznačenou menovitou hodnotou.
 6. Tovarom zhotoveným podľa osobitných požiadaviek kupujúceho alebo tovarom vyrobeným na mieru alebo tovarom určeným osobitne pre jedného (konkrétneho) kupujúceho sa rozumie najmä tovar:
 7. ktorý predávajúci podľa rozhodnutia kupujúceho a jeho špecifikácie vyrobil
 8. do ktorého predávajúci podľa rozhodnutia kupujúceho a jeho špecifikácie akokoľvek zasiahol
 9. ktorý predávajúci podľa rozhodnutia kupujúceho a jeho špecifikácie akokoľvek upravil
 10. ktorý predávajúci podľa rozhodnutia kupujúceho a jeho špecifikácie akýmkoľvek iným spôsobom individualizoval
 11. ktorý nie je sériovo vyrábaný a jeho zhotovenie bolo založené na voľbe  kupujúceho alebo na jeho individuálnej objednávke.
 12. Tovarom zhotoveným podľa osobitných požiadaviek kupujúceho alebo tovarom vyrobeným na mieru alebo tovarom určeným osobitne pre jedného (konkrétneho) kupujúceho sa na účely týchto všeobecných obchodných podmienok rozumejú najmä (gratulačné, svadobné alebo smútočné) kytice, ďalej kvetinové boxy a smútočné vence – to všetko individuálne vyrobené podľa požiadaviek konkrétneho kupujúceho v zmysle ods. 4) tohto článku týchto všeobecných obchodných podmienok.
 13. Na účely týchto všeobecných obchodných podmienok a pre jednoznačné vysvetlenie  pojmu „tovar zhotovený podľa osobitných požiadaviek kupujúceho alebo tovar vyrobený na mieru alebo tovar určený osobitne pre jedného (konkrétneho) kupujúceho“ podľa ods. 4) tohto článku týchto všeobecných obchodných podmienok sa stanovuje, že osobitné požiadavky kupujúceho, či vyrobenie tovaru na mieru alebo pre jedného konkrétneho kupujúceho sa prejavujú najmä tým, že
 14. kupujúci určuje skladbu tovaru, pokiaľ nejde o všeobecnú špecifikáciu ponúkanú predávajúcim
 15. kupujúci určuje tvar tovaru, pokiaľ nejde o všeobecnú špecifikáciu ponúkanú predávajúcim
 16. kupujúci určuje farebnú kompozíciu tovaru, pokiaľ nejde o všeobecnú špecifikáciu ponúkanú predávajúcim
 17. kupujúci požaduje na tovare umiestniť doplnky (napr. mašle, pozdravné kartičky, ozdobné prvky, tabuľky s nápisom)
 18. kupujúci požaduje špecifický dizajn tovaru v porovnaní s tovarom sériovo vyrábaným
 19. kupujúci požaduje do tovaru umiestniť špeciálny komponent
 20. kupujúci požaduje dodanie tovaru spojiť so službou, ktorú predávajúci na internetovej stránke elektronického obchodu ponúka (napr. donášková služba). I keď v tomto prípade je súčasťou dodávky tovaru aj poskytnutie služby, naďalej ide o kúpnu zmluvu (§ 2 ods. 3/ písm. b/ zákona č. 102/2014 Z.z.).
 21. Na tovar zhotovený podľa osobitných požiadaviek kupujúceho alebo tovar vyrobený na mieru alebo tovar určený osobitne pre jedného (konkrétneho) kupujúceho sa nevzťahuje právo kupujúceho odstúpiť od zmluvy podľa čl. IX) týchto všeobecných obchodných podmienok. Kupujúci ale má naďalej právo odstúpiť od zmluvy podľa všeobecnej úpravy v Občianskom zákonníku, najmä v dôsledku vadného plnenia predávajúceho (§ 499 až 510 Občianskeho zákonníka a § 596 až 600 Občianskeho zákonníka).

III.

Objednávka tovaru

 1. Ponuka tovaru predávajúceho uverejnená na stránke www.florency.sk sa považuje za návrh na uzavretie kúpnej zmluvy, i keď sa predávajúci  touto ponukou obracia na vopred neurčitý okruh neurčitých osôb, a ako taká je pre predávajúceho záväzná, vrát. uvedenej kúpnej ceny. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny ponuky tovaru uverejneného na stránke www.florency.sk, pričom pre kupujúceho je záväzná tá ponuka tovaru, ktorá bola zverejnená na uvedenej internetovej adrese  v čase doručenia úplnej objednávky kupujúceho predávajúcemu prostredníctvom príslušných funkcií internetovej stránky (nákupný košík a objednávkový formulár). Iné zmeny v záväznosti ponuky tovaru predávajúceho /napr. množstevné rabaty, zľavy na kúpnej cene/ sú možné na základe individuálneho dojednania medzi predávajúcim a kupujúcim.
 2. Kúpna zmluva sa uzatvára na základe elektronickej objednávky kupujúceho. Tovar, o ktorý má kupujúci záujem pridá do nákupného košíka. Po pridaní tovaru do nákupného košíka vyplní kupujúci všetky predpísané údaje uvedené v objednávkovom formulári. Kupujúci zodpovedá za správnosť ním vyplnených údajov. Po vyplnení a skontrolovaní svojich údajov kupujúci klikne na príslušné tlačidlo, ktorým dokončí objednávku. Od tohto okamihu si kupujúci záväzne objednáva vybraný tovar. Objednávanie tovaru je možné aj s registráciou kupujúceho v eshope predávajúceho ako aj bez takejto registrácie. Zmena vyplnených údajov je možná pomocou tlačidla ,,Späť“, ktorým sa kupujúci vráti do predošlých krokov.
 3. Objednávka kupujúceho musí obsahovať najmä tieto údaje:
 4. meno a priezvisko kupujúceho
 5. adresa pobytu kupujúceho
 6. telefónny kontakt na kupujúceho
 7. emailový kontakt na kupujúceho
 8. miesto dodávky tovaru, ak sa líši od adresy pobytu kupujúceho
 9. druh /kód/ tovaru
 10. množstvo tovaru
 11. iná špecifikácia tovaru vrát. požiadania o poskytnutie služby (čl. II. ods.  6/ písm. g/ týchto všeobecných obchodných podmienok)
 12. označenie osoby oprávnenej prevziať tovar, ak sa táto líši od osoby, ktorá tovar objednala
 13. spôsob platby podľa ponuky internetovej stránky.
 14. Povinnou súčasťou procesu objednania tovaru prostredníctvom vyplneného elektronického objednávkového formulára je povinné označenie nasledovných položiek na internetovej stránke s tým, že bez označenia týchto položiek sa objednávka tovaru považuje za nepodanú:
 15. výslovné uvedenie tej skutočnosti, že ide o objednávku s povinnosťou platby
 16. výslovné potvrdenie o prečítaní týchto všeobecných obchodných podmienok
 17. potvrdenie poskytnutia informácií podľa § 3 ods. 1) zákona č. č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov, hoci aj pomocou osobitného pripojeného formulára
 18. potvrdenie o poučení ohľadom práva odstúpiť od zmluvy uzavretej na základe týchto všeobecných obchodných podmienok, hoci aj pomocou osobitného formulára
 19. v prípade registrácie kupujúceho do eshopu predávajúceho aj súhlas so spracúvaním osobných údajov, hoci aj pomocou osobitného formulára.
 20. Úprava označenia položiek pri objednávke tovaru podľa ods. 4) sa nedotýka povinného zverejňovania iných údajov podľa osobitných predpisov, napr. podľa nariadenia GDPR.
 21. Ak nebude objednávka obsahovať náležitosti podľa predchádzajúcich bodov (ods. 3 a ods. 4), je považovaná za neúplnú. Predávajúci sa v takom prípade pokúsi kontaktovať kupujúceho a vyzvať ho k odstráneniu nedostatkov objednávky a jej prípadnému spresneniu a/alebo doplneniu. Okamihom doručenia údajov spresňujúcich a/alebo doplňujúcich objednávku predávajúcemu sa objednávka považuje za úplnú.
 22. Odoslanou úplnou objednávkou je kupujúci viazaný a môže ju odvolať len v prípade, ak toto odvolanie dôjde predávajúcemu skôr, ako predávajúci odošle potvrdenie objednávky kupujúcemu. V tomto prípade je odvolanie objednávky bezodplatné.
 23. Predávajúci si vyhradzuje v určitých prípadoch (neobvykle veľké množstvo objednaného tovaru, splátkový predaj a podobne) právo vyžiadať si od kupujúceho pred odoslaním potvrdenia objednávky predloženie ďalších príslušných podkladov.
 24. Po podaní záväznej objednávky kupujúcim bude na emailovú adresu kupujúceho uvedenú v objednávke zaslaný email, v ktorom predávajúci potvrdí objednávku. K potvrdeniu objednávky kupujúceho dôjde bezodkladne po doručení objednávky. Potvrdením (akceptáciou) objednávky dochádza k uzatvoreniu kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim. V potvrdení predávajúceho budú uvedené tieto informácie: identifikácia kupujúceho a predávajúceho, číslo objednávky, dátum objednávky, druh a počet objednaného tovaru, kúpna cena tovaru (jednotlivé položky a celková kúpna cena za tovar), náklady na dodanie tovaru, celková kúpna cena obsahujúca DPH, spôsob dodania, spôsob vykonania platby a termín dodania.
 25. Potvrdenie objednávky  elektronickou poštou obsahuje  aj:
 26. tieto všeobecné obchodné podmienky ako prílohu
 27. osobitný formulár – potvrdenie poskytnutia informácií podľa § 3 ods. 1) zákona č. č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov ako prílohu
 28. výslovný súhlas kupujúceho so začatím poskytovania  služby podľa čl. II. ods. 6) písm. g) týchto všeobecných obchodných podmienok pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy a potvrdenie o vyhlásení kupujúceho o tom, že bol poučený podľa čl. IX. ods. 10) týchto všeobecných obchodných podmienok.
 29. Emailová správa podľa predchádzajúceho odseku sa odosiela so službou vyžiadania potvrdenia o prečítaní tejto emailovej správy.
 30. Predávajúci najneskôr spolu s tovarom zasiela kupujúcemu potvrdenie objednávky na trvalom nosiči, spravidla v papierovej forme. Potvrdenie objednávky v tomto prípade predávajúci opatrí okrem náležitostí podľa predchádzajúcich odsekov  aj ďalšími náležitosťami, a to:
 31. dátum vystavenia potvrdenia
 32. podpis osoby predávajúceho, zodpovednej za realizáciu objednávky.
 33. Predávajúci môže robiť splnenie svojho záväzku závislým na doručení spätného potvrdenia prečítania potvrdzujúceho emailu, najmä pri dodaní väčšieho alebo neobvyklého množstva tovaru.

IV.

Práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho

 1. Predávajúci je povinný najmä:
 2. dodať tovar kupujúcemu na základe jeho objednávky v dohodnutom množstve, kvalite a termíne a zabaliť ho na prepravu spôsobom, aby bol zabezpečený proti poškodeniu počas prepravy
 3. zabezpečiť, aby dodaný tovar bol v súlade so všetkými všeobecne záväznými predpismi platnými na území SR
 4. odovzdať kupujúcemu spolu s tovarom všetky doklady potrebné na prevzatie a užívanie tovaru a ďalšie doklady vyžadované platnými právnymi predpismi SR a týmito všeobecnými obchodnými podmienkami (napr. návody v slovenskom jazyku, záručný list, dodací list, daňový doklad, potvrdenie objednávky podľa čl. III. ods. 12 týchto všeobecných obchodných podmienok).
 5. Predávajúci má právo:
 6. na riadne a včasné zaplatenie kúpnej ceny od kupujúceho
 7. na odstúpenie od kúpnej zmluvy v prípade, ak sú mu známe skutočnosti, pre ktoré by si kupujúci tovar neprezval, alebo sa jedná o objednávku s nepravdivými alebo neúplnými údajmi o kupujúcom.
 8. Kupujúci je povinný najmä:
 9. prevziať riadne a včas dodaný tovar spolu so sprievodnými dokladmi
 10. kontrolovať neporušenosť obalov, v ktorých sa zabalený tovar dodáva
 11. kontrolovať počet kusov dodaného tovaru
 12. kontrolovať stav nezabaleného tovaru, ak sa tovar dodáva nezabalený
 13. zaplatiť predávajúcemu celú kúpnu cenu tovaru dohodnutú v kúpnej zmluve.
 14. Kupujúci má právo:
 15. na dodanie tovaru v množstve, kvalite, termíne a mieste dohodnutom zmluvnými stranami v záväznom potvrdení (akceptovaní) objednávky, ktorý tovar je zdravotne nezávadný a je v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi
 16. odstúpiť od kúpnej zmluvy buď podľa úpravy v čl. IX. týchto všeobecných obchodných podmienok alebo podľa všeobecnej úpravy v Občianskom zákonníku v dôsledku vadného plnenia predávajúceho.

V.

Doprava. Dodacie podmienky

 1. Dodacia lehota je stanovená informatívne  a je závislá od dostupnosti tovaru na sklade predávajúceho a od vzdialenosti miesta dodávky tovaru; pri živých (rezaných alebo črepníkových) kvetoch, pri umelých kvetoch, pri (gratulačných, svadobných alebo smútočných) kyticiach, pri kvetinových boxoch a pri smútočných vencoch je dodacia lehota v okrese Dunajská Streda do 3 hodín; v prípade ostatného tovaru je v zásade 7-dňová. Dodacia lehota plynie  
 2. od potvrdenia objednávky kupujúcemu alebo
 3. od zaplatenia predfaktúry kupujúcim (čl. VIII. ods. 5/ týchto všeobecných obchodných podmienok) alebo
 4. od zaplatenia zálohy kupujúcim (čl. VIII. ods. 6/ týchto všeobecných obchodných podmienok).
 5. Pokiaľ sa dodanie tovaru uskutoční prepravnou spoločnosťou, predávajúci je v zásade povinný odovzdať tovar prepravnej spoločnosti spravidla nasledujúci pracovný deň po potvrdení objednávky alebo po zaplatení predfaktúry alebo po zaplatení zálohy. Rýchlosť prepravy záleží na rýchlosti prepravnej služby.
 1. Dodanie tovaru sa uskutočňuje vlastnými silami predávajúceho, prípadne prostredníctvom prepravnej spoločnosti uvedenej na webstránke (eshope) predávajúceho. Osobný odber tovaru v prevádzkarni predávajúceho je v zásade možný.
 2. Miestom dodania tovaru je miesto, ktoré je uvedené v objednávke. Ak v objednávke nie je uvedené iné miesto dodávky tovaru, má sa za to, že tovar treba kupujúcemu odovzdať v mieste jeho pobytu.
 3. Tovar sa považuje za prevzatý kupujúcim okamihom, keď kupujúci alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme všetky časti objednaného tovaru, alebo ak sa
 4. tovary objednané kupujúcim v jednej objednávke dodávajú oddelene, okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný,
 5. dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, okamihom prevzatia posledného dielu alebo posledného kusu,
 6. tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, okamihom prevzatia prvého dodaného tovaru.
 1. Ak vznikne prekážka, brániaca predávajúcemu v dodaní tovaru, informuje o tom kupujúceho a dohodne s ním ďalší postup.
 2. Predávajúci má právo stornovať objednávku, ak z dôvodu vypredania zásob alebo nedostupnosti tovaru nie je schopný dodať tovar kupujúcemu v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami, pokiaľ sa s kupujúcim nedohodne inak.
 3. Predávajúci je oprávnený k čiastočným dodávkam tovaru, prípadne aj pred stanovenou dodacou lehotou. Čiastočná dodávka je možná v prípade,
 4. ak o tom predávajúci kupujúceho najneskôr pri potvrdení objednávky informoval, najmä so zreteľom na nedostatok tovaru objednaného druhu alebo objednaného množstva a zároveň
 5. predávajúci a kupujúci sa dohodli na dodatočnom plnení tovaru.
 1. Dodanie tovaru kupujúcemu sa uskutoční na nebezpečenstvo predávajúceho.
 2. Poistenie prepravy zabezpečuje predávajúci. Pokiaľ charakter tovaru bude vyžadovať poistenie z dôvodu ochrany tovaru (krehkosť a pod.), bude tovar poistený automaticky; rozhodnutie však vždy ostáva predávajúcemu.
 3. Predávajúci si vyhradzuje právo úprav cien podľa parametrov prepravy tovaru (rozmery, váha, charakteristika).
 4. V prípade, že kupujúci neprevezme objednanú dodávku tovaru, je povinný uhradiť náklady, ktoré tak predávajúcemu vznikli.
 5. Tovar je dodaný vo vhodnom obale prispôsobenom druhu tovaru a pre dohodnuté dopravné podmienky tak, aby sa zabránilo poškodeniu tovaru v priebehu dopravy. Obaly a náklady na balenie sú v nákladoch predávajúceho.
 6. Kupujúci je povinný tovar od predávajúceho alebo od prepravnej spoločnosti riadne prevziať, skontrolovať neporušenosť obalu, počet balíkov, množstvo dodaného tovaru a v prípade akýchkoľvek vád tieto neodkladne, najneskôr do 24 hodín, oznámiť predávajúcemu. Podpisom dodacieho listu „bez výhrad“ kupujúci potvrdzuje, že zásielka bola prevzatá neporušená. Kupujúci je povinný po skontrolovaní počtu obalov na dodací list čitateľne uviesť meno a priezvisko preberajúceho, tento podpísať a potvrdiť tak prevzatie tovaru. Ak tak neurobí, je predávajúci oprávnený odmietnuť tovar kupujúcemu odovzdať.
 7. Spolu s dodaným tovarom predávajúci vždy odovzdá kupujúcemu dodací list, v ktorom je uvedená presná identifikácia dodaného tovaru a jeho množstvo.
 8. Predávajúci má povinnosť zabezpečiť, aby dodaný tovar spĺňal náležitosti podľa platných právnych predpisov SR.

VI.
Prechod nebezpečenstva škody na tovare

 1. Riziko vzniku škody na tovare prechádza z predávajúceho na kupujúceho v okamžiku, keď tovar bol prevzatý kupujúcim.

VII.

Výhrada vlastníctva a prechod vlastníckeho práva

 1. Vlastnícke práva k tovaru prechádzajú na kupujúceho až úplným zaplatením kúpnej ceny, inak v okamihu, keď tovar bol prevzatý kupujúcim podľa toho, ktorý okamih nastane skôr. Kupujúci berie na vedomie, že v prípade neuhradenia kúpnej ceny riadne a včas, nesmie s nezaplateným tovarom až do zaplatenia kúpnej ceny inak právne disponovať, t.j. obzvlášť ho predávať, prevádzať na tretiu osobu alebo ho akokoľvek právne zaťažovať (t.j. obzvlášť k tovaru zriaďovať záložné alebo obdobné právo).

VIII.

Kúpna cena a platobné podmienky

 1. Ponuka tovaru na stránke je uvádzaná spolu s jeho kúpnou cenou vrátane DPH, avšak bez nákladov na dodanie tovaru. Tieto náklady sa špecifikujú dodatočne v procese objednania tovaru po zvolení príslušného spôsobu dodania tovaru kupujúcim.
 2. Odplata za služby uvedené v čl. II. ods. 6) písm. g) týchto všeobecných obchodných podmienok je jednotková a je uvedená v cenníku predávajúceho, zverejnenom na internetovej stránke jeho elektronického obchodu na www.florency.sk .
 3. Kupujúci súhlas s kúpnou cenou prejaví odoslaním objednávky.
 4. Pre predávajúceho a kupujúceho je záväzná cena v čase účinnej úplnej objednávky, tj. v čase, keď objednávka je riadne podaná a obsahuje všetky stanovené náležitosti a ktorá bude predávajúcemu aj doručená. Toto pravidlo sa rovnako vzťahuje aj na akciový tovar.
 5. Tovar môže byť kupujúcim uhradený nasledovnými spôsobmi: dobierkou v mieste dodania tovaru, v hotovosti pri dodaní tovaru, dobierkou prostredníctvom spoločnosti poskytujúcej prepravné služby alebo bezhotovostným prevodom na účet predávajúceho na základe jeho predfaktúry. Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu za dohodnutý tovar najneskôr pri prevzatí tovaru.
 6. Predávajúci má právo pri objednávkach, ktorých súčasťou sú aj služby podľa čl. II. ods. 6) písm. g) týchto všeobecných obchodných podmienok požadovať od kupujúceho zaplatenie zálohy, a to až do výšky 50% predpokladanej kúpnej ceny tovaru zahŕňajúcej tak kúpnu cenu objednaného tovaru ako aj odplatu za objednanú službu.

IX.

Odstúpenie od kúpnej zmluvy

 1. Kupujúci  je oprávnený aj bez uvedenia dôvodu odstúpiť od kúpnej zmluvy uzavretej na diaľku do 14 dní odo dňa  prevzatia tovaru. Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané predávajúcemu najneskôr v posledný deň tejto lehoty. Kupujúci môže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je dodanie tovaru, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.
 2. Kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je
 3.   predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek kupujúceho, predaj tovaru vyrobeného na mieru a predaj tovaru určeného osobitne pre jedného kupujúceho,
 4.    predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze
 5.    predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,
 6.    predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom
 7. v prípade uvedenom v ods. 10) tohto článku týchto všeobecných obchodných podmienok.
 1. Odstúpenie od zmluvy uzavretej na základe týchto všeobecných obchodných podmienok je možné aj pomocou formulára na odstúpenie od zmluvy, ktorý je k dispozícii na internetovej stránke predávajúceho www.florency.sk. Odstúpenie od zmluvy sa uplatňuje písomne na adrese miesta podnikania predávajúceho alebo na emailovej adrese info@florency.sk .
 2. Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť kupujúcemu všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov, a to v zásade rovnakým spôsobom, aký použil kupujúci pri svojej platbe. Tým nie je dotknuté právo kupujúceho dohodnúť sa s predávajúcim na inom spôsobe vrátenia platby. 
 3. Predávajúci nie je povinný uhradiť kupujúcemu dodatočné náklady, ak si kupujúci výslovne zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil kupujúci, a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim.
 4. Pri odstúpení od zmluvy  predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu platby pred tým, ako mu je tovar doručený alebo kým kupujúci nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu, ibaže predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby.
 5. Kupujúci je  povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť alebo ho odovzdať predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. To neplatí, ak predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby.
 6. Pri odstúpení od zmluvy znáša kupujúci iba náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. Osobné doručenie tovaru na adresu prevádzkarne predávajúceho je možné. Tovar zaslaný na dobierku nebude zo strany predávajúceho  prevzatý a bude automaticky vrátený späť.
 7. Kupujúci  zodpovedá len za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru. Tovar nesmie byť poškodený a znečistený, môže byť iba odskúšaný ako pri nákupe v kamennom obchode, avšak odskúšať neznamená začať tovar používať a po niekoľkých dňoch vrátiť predávajúcemu. Tovar musí byť taktiež zabalený v pôvodnom obale spolu s kompletným príslušenstvom, návodmi a musí byť pribalená faktúra za tovar a doklad o zaplatení (stačí fotokópia). V prípade, ak sa zistí nekompletnosť balenia, poškodenie alebo opotrebovanie tovaru, bude z ceny, ktorá má byť vyplatená kupujúcemu odrátaná suma, ktorá je potrebná na navrátenie tovaru do pôvodného stavu. V prípade nesplnenia niektorej z vyššie uvedených podmienok predávajúci nebude môcť akceptovať odstúpenie od kúpnej zmluvy a tovar bude zaslaný späť na náklady odosielateľa.
 8. Ak sa má začať poskytovanie služby uvedenej v čl. II. ods. 6) písm. g)  týchto všeobecných obchodných podmienok pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy alebo ak kupujúci o poskytovanie tejto služby pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy požiada, tak kupujúci stráca právo odstúpiť od kúpnej zmluvy podľa tohto článku týchto všeobecných obchodných podmienok. Predpokladom straty práva kupujúceho na odstúpenie od zmluvy podľa tohto  článku týchto všeobecných obchodných podmienok je
 9. riadne a preukázateľné poučenie kupujúceho predávajúcim o tom,  že udelením súhlasu so začatím poskytovania služby pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy stráca po úplnom poskytnutí služby právo na odstúpenie od zmluvy a
 10. výslovný súhlas kupujúceho daný ním po poučení podľa písm. a) so začatím poskytovania tejto služby pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy. Tento súhlas je predávajúci povinný od kupujúceho sám a iniciatívne vyžiadať. Výslovný súhlas kupujúceho so začatím poskytovania tejto služby pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy a potvrdenie o vyhlásení kupujúceho o tom, že bol poučený podľa písm. a) tohto odseku predávajúci zasiela v rámci potvrdenia objednávky kupujúceho podľa čl. III. ods. 10) týchto všeobecných obchodných podmienok.
 11. V prípade odstúpenia kupujúceho od zmluvy podľa ods. 10) tohto článku kupujúci je povinný uhradiť predávajúcemu iba cenu za skutočne poskytnuté plnenie do dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy. Cena za skutočne poskytnuté plnenie sa vypočíta pomerne na základe celkovej ceny dohodnutej v zmluve.

X.

Záruka za akosť. Reklamácie

 1. Záruka za akosť, práva zo záruky a reklamačné konanie sa spravujú osobitným dokumentom, ktorým je reklamačný poriadok.

XI.

Záverečné ustanovenia

 1. Tieto všeobecné obchodné podmienky sa vzťahujú na každú kúpnu zmluvu uzatvorenú medzi predávajúcim a kupujúcim prostredníctvom on-line obchodu na internetovej stránke www.florency.sk .
 2. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto všeobecných obchodných podmienok. Povinnosť písomného oznámenia zmeny v týchto všeobecných obchodných podmienkach je splnená umiestnením nového znenia týchto všeobecných obchodných podmienok na internetovej stránke on-line obchodu predávajúceho. Prípadné zmeny a doplnky všeobecných obchodných podmienok sa nebudú vzťahovať na už uzatvorené kúpne zmluvy.
 3. Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť voči kupujúcemu uzavretím kúpnej zmluvy.
 4. Kupujúci zaslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto všeobecné obchodné podmienky prečítal a v celom rozsahu s nimi súhlasí.
 5. Orgánom dohľadu nad činnosťou podnikateľa je Slovenská obchodná inšpekcia, P.O.Box 29, Bajkalská 21/A, 827 99 Bratislava, web: www.soi.sk