INFORMAČNÁ POVINNOSŤ VOČI SPOTREBITEĽOVI

podľa § 3 ods. 1) zákona č. č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov

hlavné vlastnosti tovaru živé (rezané a črepníkové) kvety, umelé kvety, ďalej (gratulačné, svadobné alebo smútočné) kytice, kvetinové boxy, rôzne dekoračné predmety, rôzne drobné darčekové predmety, nábytkové prvky, bytové doplnky, smútočné vence a darčekové poukazy
charakter služby donášková služba
obchodné meno a miesto podnikania podnikateľa, jeho kontaktné údaje PaedDr. Renata Bartal Gajdosik – FLORENCY  s miestom podnikania 930 12 Ohrady, Hortobáďska ulica 429/50, IČO: 47 939 311 telefónne číslo: 0907/305 720 email: info@florency.sk
adresa podnikateľa, na ktorej môže spotrebiteľ uplatniť reklamáciu, podať sťažnosť alebo iný podnet PaedDr. Renata Bartal Gajdosik – FLORENCY  s miestom podnikania 930 12 Ohrady, Hortobáďska ulica 429/50  
celková kúpna cena za tovar, vrát. DPH, alebo ak cenu nemožno vopred určiť, spôsob, akým sa vypočíta podľa všeobecných obchodných podmienok – cena tovaru v čase účinnej úplnej objednávky, kúpna cena nezahŕňa  dopravu, dodanie, poštovné;   ak sú súčasťou Vašej objednávky aj služby, jednotková odplata za tieto služby sa riadi cenníkom podnikateľa, zverejneným na internetovej stránke jeho elektronického obchodu www.florency.sk  
náklady na prepravu tovaru doručenie vlastnými silami alebo prostredníctvom prepravnej spoločnosti alebo osobné prevzatie v prevádzkarni podnikateľa na adrese Hlavná 21,929 01 Dunajská Streda  
platobné podmienky dobierkou v mieste dodania tovaru, v hotovosti pri dodaní tovaru, dobierkou prostredníctvom spoločnosti poskytujúcej prepravné služby alebo bezhotovostným prevodom na účet predávajúceho na základe jeho predfaktúry
lehota, do ktorej sa podnikateľ zaväzuje dodať tovar   pri živých (rezaných alebo črepníkových) kvetoch, pri umelých kvetoch, pri (gratulačných, svadobných alebo smútočných) kyticiach, pri kvetinových boxoch a pri smútočných vencoch je dodacia lehota v okrese Dunajská Streda do 3 hodín; v prípade ostatného tovaru je v zásade 7-dňová – od potvrdenia objednávky alebo  od zaplatenia predfaktúry alebo od zaplatenia zálohy
informácia o postupoch uplatňovania a vybavovania reklamácií, sťažností a podnetov spotrebiteľa spotrebiteľ má právo podať v písomnej forme na adrese podnikateľa reklamáciu, v reklamácii sa uvádzajú konkrétne okolnosti vo vadnosti tovaru, tj. ako sa vada prejavuje a aké právo zo zodpovednosti za vady sa uplatňuje; reklamáciu vybaví bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní od jej doručenia podnikateľ a v rovnakej lehote vyrozumie o spôsobe vybavenia reklamácie, resp. sťažnosti spotrebiteľa  
informácia o práve spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy, podmienkach, lehote a postupe pri uplatňovaní práva na odstúpenie od zmluvy; podnikateľ zároveň poskytne spotrebiteľovi formulár na odstúpenie od zmluvy viď samostatný dokument – POUČENIE O UPLATNENÍ PRÁVA SPOTREBITEĽA NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY   ako aj   VZOROVÝ FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY
  Informácia: ak spotrebiteľ odstúpi od zmluvy, bude znášať náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu, aj náklady na vrátenie tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty   pokiaľ súčasťou objednávky bola aj služba (napr. donášková služba) a po príslušnom poučení spotrebiteľ výslovne súhlasil so začatím poskytnutia tejto služby pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy, spotrebiteľ je povinný uhradiť podnikateľovi iba cenu za skutočne poskytnuté plnenie do dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy. Cena za skutočne poskytnuté plnenie sa vypočíta pomerne na základe celkovej ceny dohodnutej v zmluve    
informácia o tom, že spotrebiteľ nie je oprávnený odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek kupujúceho, predaj tovaru vyrobeného na mieru a predaj tovaru určeného osobitne pre jedného kupujúceho, predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze, predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený, predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom ak súčasťou jeho objednávky boli aj služby definované vo všeobecných obchodných podmienkach a predávajúci začal s poskytnutím objednaných služieb pred uplynutím lehoty na odstúpenie kupujúceho od zmluvy – to všetko po príslušnom poučení kupujúceho a jeho výslovnom súhlase so začatím poskytnutia služby pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy  
poučenie o zodpovednosti podnikateľa za vady tovaru podľa Občianskeho zákonníka   Zodpovednosť za vady   § 499               Kto prenechá inému vec za odplatu, zodpovedá za to, že vec v čase plnenia má vlastnosti výslovne vymienené alebo obvyklé, že ju možno použiť podľa povahy a účelu zmluvy alebo podľa toho, čo účastníci dojednali, a že vec nemá právne vady.   § 500             (1) Ak ide o zjavné vady alebo o vady, ktoré možno zistiť z príslušnej evidencie nehnuteľností, nemožno uplatňovať nárok zo zodpovednosti za vady, ibaže scudziteľ výslovne ubezpečil, že vec je bez akýchkoľvek vád.               (2) Za dlhy viaznuce na veci je zodpovedný scudziteľ.   § 501               Ak sa vec prenechá ako stojí a leží, nezodpovedá scudziteľ za jej vady, ibaže vec nemá vlastnosť, o ktorej scudziteľ vyhlásil, že ju má, alebo ktorú si nadobúdateľ výslovne vymienil.   § 502               (1) Zákon, jeho vykonávací predpis, dohoda účastníkov alebo jednostranné vyhlásenie scudziteľa môžu ustanoviť, v ktorých prípadoch sa zodpovedá za vady, ktoré sa vyskytujú do určenej alebo dojednanej doby po splnení.               (2) Účastníci môžu tiež dohodnúť zodpovednosť za vady, ktoré sa vyskytnú do určenej alebo dojednanej doby od splnenia, alebo zodpovednosť podľa prísnejších zásad, než ustanovuje zákon. O takej dohode vydá povinná osoba oprávnenej osobe písomné potvrdenie (záručný list).               (3) Záručný list obsahuje meno a priezvisko, obchodné meno alebo názov predávajúceho, jeho sídlo alebo miesto podnikania, obsah záruky, jej rozsah a podmienky, dĺžku záručnej doby a údaje potrebné na uplatnenie záruky. Ak záručný list neobsahuje všetky náležitosti, nespôsobuje to neplatnosť záruky.   § 503               Ak chce nadobúdateľ uplatňovať nárok zo zodpovednosti za vady, pretože si tretie osoby robia nárok na vec, musí to bez zbytočného odkladu oznámiť svojmu predchodcovi. Ak tak neurobí, nestratí síce svoj nárok zo zodpovednosti za vady, ale jeho predchodca môže proti nemu uplatniť všetky námietky, ktoré neboli uplatnené proti tretej osobe.   § 504               Nadobúdateľ môže uplatňovať nárok zo zodpovednosti za vady na súde len vtedy, ak vytkol vady bez zbytočného odkladu po tom, čo mal možnosť vec prezrieť. Nadobúdateľ môže vadu vytknúť najneskôr do šiestich mesiacov, pokiaľ zákon neustanovuje inak. Ak v tejto lehote nevytkne vadu, právo zanikne.   § 505               Ak ide o vady, za ktoré sa zodpovedá podľa § 502, vadu treba vytknúť do šiestich mesiacov od zistenia vady, najneskôr do uplynutia určenej záručnej doby.   § 506               (1) Len čo nadobúdateľ zistí vadu prevzatej veci, je povinný vec uschovať po primeranú dobu, ktorú určí scudziteľ na preskúmanie vady.               (2) Ak ide o vec podliehajúcu rýchlej skaze, môže ju nadobúdateľ po upozornení scudziteľa bez meškania predať.   § 507               (1) Ak nemožno vadu odstrániť a ak nemožno pre ňu vec užívať dohodnutým spôsobom alebo riadne, je nadobúdateľ oprávnený domáhať sa zrušenia zmluvy. Inak sa môže nadobúdateľ domáhať buď primeranej zľavy z ceny, výmeny, alebo opravy alebo doplnenia toho, čo chýba.               (2) Práva vyplývajúce zo zodpovednosti za vady môžu byť pri jednotlivých záväzkoch upravené zákonom alebo dohodnuté účastníkmi inak.     § 508               (1) Nárok zo zodpovednosti za vady je potrebné uplatniť na súde vo všeobecnej premlčacej dobe ( § 101), ktorá začína plynúť odo dňa, keď nadobúdateľ vytkol vady u scudziteľa.               (2) Vada, ktorá sa prejaví do šiestich mesiacov odo dňa prevzatia plnenia, sa považuje za vadu, ktorá bola už v deň prevzatia, ak to neodporuje povahe veci alebo ak scudziteľ nepreukáže opak.   § 509               (1) Oprávnený má právo na náhradu potrebných nákladov, ktoré mu vznikli v súvislosti s uplatnením práva zo zodpovednosti za vady. Toto právo treba uplatniť u povinného najneskôr do jedného mesiaca po uplynutí doby, v ktorej treba vytknúť vady; inak právo zanikne.               (2) Oprávnený má právo na primerané finančné zadosťučinenie, ak svoje práva, ktoré mu vznikli v súvislosti s uplatnením práva zo zodpovednosti za vady, úspešne uplatní na súde.               (3) Na plynutie premlčacej doby určenej na uplatnenie práv na súde sa primerane použije § 508.   § 510               Uplatnenie nároku zo zodpovednosti za vady nevylučuje nárok na náhradu škody, ktorá z vady vznikla.   § 596               Ak vec má vady, o ktorých predávajúci vie, je povinný kupujúceho pri dojednávaní kúpnej zmluvy na ne upozorniť.   § 597               (1) Ak dodatočne vyjde najavo vada, na ktorú predávajúci kupujúceho neupozornil, má kupujúci právo na primeranú zľavu z dojednanej ceny zodpovedajúcu povahe a rozsahu vady; ak ide o vadu, ktorá robí vec neupotrebiteľnou, má tiež právo od zmluvy odstúpiť.               (2) Právo odstúpiť od zmluvy má kupujúci aj vtedy, ak ho predávajúci ubezpečil, že vec má určité vlastnosti, najmä vlastnosti vymienené kupujúcim, alebo že nemá žiadne vady, a toto ubezpečenie sa ukáže nepravdivým.   § 598               Kupujúci má právo na úhradu nevyhnutných nákladov, ktoré mu vznikli v súvislosti s uplatnením práv zo zodpovednosti za vady.   § 599               (1) Vady musí kupujúci uplatniť u predávajúceho bez zbytočného odkladu. Práva zo zodpovednosti za vady sa môže kupujúci domáhať na súde, len ak vady vytkol najneskôr do 24 mesiacov od prevzatia veci.               (2) Právo na náhradu nevyhnutných nákladov môže kupujúci uplatniť na súde, len ak náklady predávajúcemu oznámi v lehote uvedenej v odseku 1.   § 600               Uplatnením práv zo zodpovednosti za vady nie je dotknuté právo na náhradu škody.      
informácia o existencii a podrobnostiach záruky záručná doba  v prípade predaja tovaru určeného na dlhodobú spotrebu (ide najmä o črepníkové kvety, nábytok, bytové doplnky)  je 24 mesiacov
informácia o dĺžke trvania zmluvy ide o zmluvu jednorazovú  
informácia o povinnosti spotrebiteľa zaplatiť preddavok na žiadosť podnikateľa a o podmienkach, ktoré sa na jeho poskytnutie vzťahujú, ak zo zmluvy vyplýva pre spotrebiteľa taký záväzok predávajúci má právo požadovať od kupujúceho zálohu až do výšky 50% predpokladanej kúpnej ceny tovaru zahŕňajúcej tak kúpnu cenu objednaného tovaru ako aj odplatu za objednanú službu v prípade, ak je súčasťou objednávky kupujúceho aj poskytnutie služby definovanej vo všeobecných obchodných podmienkach        
spotrebiteľ vyhlasuje, že bol oboznámený s tým, že súčasťou jeho objednávky je povinnosť zaplatiť cenu  
informácia o možnosti a podmienkach riešenia sporu prostredníctvom systému alternatívneho riešenia sporov: podľa zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov je možné riešiť spor medzi spotrebiteľom a predávajúcim vyplývajúci zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaci so spotrebiteľskou zmluvou (ďalej len „spor„) subjektom alternatívneho riešenia sporov, ktorým je Slovenská obchodná inšpekcia   alternatívnym riešením sporu nie je dotknuté právo ktorejkoľvek zmluvnej strany obrátiť sa na súd a absolvovanie alternatívneho riešenia sporov nie je predpokladom možnosti obrátiť sa na súd   kupujúci má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva   kupujúci má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov, ak predávajúci na žiadosť podľa predchádzajúceho odseku  odpovedal zamietavo alebo na ňu neodpovedal do 30 dní odo dňa jej odoslania   návrh musí obsahovať meno a priezvisko spotrebiteľa, adresu na doručovanie, elektronickú adresu a telefonický kontakt, ak ich má, presné označenie predávajúceho, úplný a zrozumiteľný opis rozhodujúcich skutočností, označenie, čoho sa spotrebiteľ domáha, dátum, kedy sa spotrebiteľ obrátil na predávajúceho so žiadosťou o nápravu a informáciu, že pokus o vyriešenie sporu priamo s predávajúcim bol bezvýsledný, vyhlásenie o tom, že vo veci nebol zaslaný rovnaký návrh inému subjektu alternatívneho riešenia sporov, nerozhodol vo veci súd alebo rozhodcovský súd, vo veci nebola uzavretá dohoda o mediácii ani nebolo vo veci ukončené alternatívne riešenie sporu spôsobom podľa § 20 ods. 1 písm. a) až e) zákona k návrhu spotrebiteľ priloží doklady súvisiace s predmetom sporu, ktoré preukazujú skutočnosti uvedené v návrhu   návrh možno podať v listinnej podobe, elektronickej podobe alebo ústne do zápisnice   alternatívne riešenie sporu sa začína dňom doručenia úplného návrhu subjektu alternatívneho riešenia sporov   alternatívne riešenie sporu sa končí dňom uzavretia dohody podľa § 17 zákonavydania odôvodneného stanoviska podľa § 18 zákonaodloženia návrhu podľa § 19 zákonaúmrtia alebo vyhlásenia za mŕtveho v prípade strany sporu, ktorá je fyzickou osobouzániku bez právneho nástupcu v prípade strany sporu, ktorá je právnickou osobouvyčiarknutia oprávnenej právnickej osoby zo zoznamu     platforma riešenia sporov online (RSO): https://ec.europa.eu/consumers/odr