FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

(vyplňte a zašlite tento formulár len v prípade, že si želáte odstúpiť od zmluvy)

            – Komu:  

PaedDr. Renata Bartal Gajdosik – FLORENCY s miestom podnikania   Hortobáďska  

ulica  429/50, 930 12 Ohrady

– Týmto oznamujem/oznamujeme*, že odstupujem/odstupujeme* od zmluvy na tento  

   tovar: …………..

            – Dátum objednania/dátum prijatia* …………..

            – Meno a priezvisko spotrebiteľa/spotrebiteľov* …………..

            – Adresa spotrebiteľa/spotrebiteľov* …………..

– Podpis spotrebiteľa/spotrebiteľov* (iba ak sa tento formulár podáva v listinnej podobe) …………..

            – Dátum …………..

            * Nehodiace sa prečiarknite.